IODO Studia podyplomowe

Studia podyplomowe 2-semestralne

Studia podyplomowe prowadzone w siedzibie GSW w Gdańsku (Wydział Nauk Społecznych)

Kategoria: Studia podyplomowe

Tagi: Studia w Gdańsku, Studia podyplomowe

Studia podyplomowe 2-semestralne

Inspektor ochrony danych osobowych został sklasyfikowany jako zawód w przepisach Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 2014 r., który określono pod pozycją klasyfikacji zawodów i specjalności nr 242212.

Koncepcja programu studiów podyplomowych powstała w oparciu o zmiany przepisów prawa, które weszły w życie z dniem 24 maja 2016 r. oraz prognozowanych potrzeb rynku pracy. Oferta jest zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27.04.2016 r. (Dz. Urz. UE L 119/1) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO, obowiązujące przedsiębiorców w pełnym zakresie od 25 maja 2018 r.)

Na podstawie artykułu 37 ust. 5 RODO, Inspektor Ochrony Danych Osobowych jest wyznaczany m.in. na podstawie kwalifikacji zawodowych, a w szczególności wiedzy fachowej na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych oraz umiejętności wypełnienia zadań.

Cel studiów podyplomowych

Celem studiów podyplomowych jest kształcenie:

 • osób wykonujących funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych na podstawie obowiązującego od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia RODO;
 • osób, które obecnie lub w przyszłości zamierzają specjalizować się w zagadnieniach ochrony danych osobowych i prywatności, w tym inspektorów ochrony danych osobowych.

Potrzeba uruchomienia studiów podyplomowych wynika z odczuwalnych niedoborów wykwalifikowanych kadr w zakresie bezpieczeństwa informacji, w tym głównie danych osobowych.

Korzyści

Absolwent będzie przygotowany do pracy pod względem organizacyjnym i funkcjonalnym w pionach bezpieczeństwa administracji publicznej, a także w przedsiębiorstwach i firmach prywatnych, które praktycznie wszystkie, po wejściu do stosowania Rozporządzenia RODO, będą musiały powołać Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Uczestnicy

Studia podyplomowe skierowane są w szczególności do osób, które obecnie lub w przyszłości zamierzają specjalizować się w zagadnieniach ochrony danych osobowych i prywatności, w tym inspektorów ochrony danych osobowych, ABI chcących zostać IODO, administratorów danych osobowych, a także pracodawców, pracowników stosujących ustawę o ochronie danych osobowych, pozostałych osób zainteresowanych tematyką ochrony danych osobowych i prywatności. Są doskonałym przygotowaniem do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Studia podyplomowe pod patronatem

Pomorskie Biuro Inspektorów Ochrony Danych

Partnerem studiów podyplomowych jest Pomorskie Biuro Inspektorów Ochrony Danych, które dokonało konsultacji programów kształcenia, zapewnia możliwość realizacji praktyki oraz przeprowadzi egzamin końcowy dający uprawnienia wykonywania zawodu Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Program studiów podyplomowych

170 godzin w czasie 10 zjazdów w ciągu 9 miesięcy nauki

Prawne zagadnienia ochrony danych osobowych, ochrona danych osobowych w Unii Europejskie (metodyka opracowywania dokumentacji)
28 godz.
 • Podstawowe zagadnienia ochrony danych osobowych: system źródeł prawa krajowego i międzynarodowego, zakres stosowania przepisów o ochronie danych osobowych Podstawy prawne bezpieczeństwa informacji (10 godz.)
 • Pakiet reformujący ochronę danych osobowych w Unii Europejskiej (10 godz.)
 • Praktyczne aspekty europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (8 godz.)
Obowiązki z zakresu ochrony danych osobowych
22 godz.
 • Dobór osób funkcyjnych (IOD/ASI/MBI/Audytor) (4 godz.)
 • Inspektor Ochrony Danych Osobowych IOD – podstawy prawne (10 godz.)
 • Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) – uprawnienia (8 godz.)
Zadania, uprawnienia i kwalifikacje Inspektora Ochrony Danych Osobowych, w skrócie IOD
30 godz.
 • Zakres zadań, uprawnień i kwalifikacji Inspektora Ochrony Danych Osobowych – IOD (ang. Data Protection Oficer, DPO) niezbędnych do realizacji zadań organizacyjno-technicznych w zakresie zabezpieczenia danych, oceny ryzyka utraty, zgłaszania naruszeń i reprezentowania Administratorów Danych (30 godz.)
Zarządzania bezpieczeństwem informacji
44 godz.
 • Funkcjonalne systemy bezpieczeństwa informacji – warianty, schematy organizacji (10 godz.)
 • Kancelaria współczesna (12 godz.)
 • Bezpieczeństwo fizyczne informacji Identyfikacja zagrożeń, ocena i zarządzaniem ryzykiem (12 godz.)
 • Inżynieria systemów ochrony i bezpieczeństwa informacji (10 godz.)
System zarządzania bezpieczeństwem informacji
38 godz.
 • Polityka informacyjna administratora (10 godz.)
 • Ocena zagrożeń, proces decyzyjny i problemy ryzyka (8 godz.)
 • Audyt bezpieczeństwa (10 godz.)
 • Dokumenty niezbędne do przetwarzania danych osobowych (10 godz.)

Projekt
8 godz.

 • Seminarium projektowe (8 godz.)
Forma zaliczenia
 • Testy semestralne i egzamin końcowy polegający na obronie projektu, dający uprawnienia do wykonywania zawodu Inspektora Ochrony Danych Osobowych

 

Informacje organizacyjne

 1. Termin składania podań – czyli do kiedy czekamy na Państwa dokumenty i zapisy
  • Dokumenty można składać do końca września (rozpoczęcie w semestrze zimowym) lub do końca lutego (rozpoczęcie w semestrze letnim). Dokumenty możesz też złożyć po tych terminach, ale będzie się to wiązać z koniecznością uzupełnienia opłaty za studia
 2. Kiedy odbywają się zajęcia?
  • Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele dwa razy w miesiącu w cyklu 2-tygodniowym
 3. Sposób zaliczenia studiów podyplomowych – czyli jakie są wymagania, aby zakończyć dany zakres
  • Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy i uzyskanie wymaganych programem studiów zaliczeń
 4. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Może też otrzymać certyfikat, jeżeli dany program studiów podyplomowych to przewiduje
 5. Studia prowadzone w języku polskim

Opłata za studia podyplomowe

Opłaty:

 • jednorazowe wpisowe (zobacz niżej)
 • jednorazowa: 3.400 zł
 • semestralna: 1.700 zł
 • miesięczna (5 rat w semestrze przez 2 semestry): 350 zł
 • 10% za kontynuację nauki na studiach podyplomowych: zniżka na studiach podyplomowych dla studentów GSW – przyznawana na cały tok studiów podyplomowych.
 • 10% (20%) za kontynuację nauki na studiach podyplomowych: zniżka na studiach podyplomowych dla absolwentów studiów i studiów podyplomowych GSW (20% zniżki na studiach podyplomowych prowadzonych w trybie zdalnym (on-line)) – przyznawana na cały tok studiów podyplomowych.
 • 50% za jednoczesne studiowanie na studiach i studiach podyplomowych prowadzonych w trybie zdalnym (on-line) oraz terminowe wpłaty wszystkich opłat czesnego: zniżka na studiach podyplomowych — przyznawana do końca toku studiów podyplomowych.

Czytaj więcej o Regulaminie udzielania zniżek dla studentów.

Terminy opłat

semestr zimowy
15 września
semestr letni
15 lutego
semestr zimowy
15 września, 15 października, 15 listopada, 15 grudnia, 15 stycznia
semestr letni
15 lutego, 15 marca, 15 kwietnia, 15 maja, 15 czerwca

Warunki przyjęcia na studia podyplomowe

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie dokumentów, o których mowa niżej.

 1. Dowód osobisty
  • Należy przedstawić do wglądu aktualny dowód osobisty (cudzoziemcy – paszport). Nie pobieramy kserokopii dowodu.
 2. Dyplom ukończenia studiów
  • Należy dostarczyć kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (I, II stopnia lub jednolitych magisterskich) – oryginał przedstawić do wglądu; kserokopię można wykonać nieodpłatnie w Biurze Rekrutacji GSW.
 3. Zdjęcie
  • Należy dostarczyć aktualne, kolorowe zdjęcie (o rozmiarach 3,5x4,5 cm), zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych. Zdjęcie dołączymy do ankiety.
  • Wymagania do zdjęć do dowodów osobistych: https://www.gov.pl/web/gov/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu (praktyczne wskazówki dot. zdjęć do dowodów osobistych).
 4. Ankieta osobowa kandydata na studia podyplomowe (do pobrania niżej)
  • Należy dostarczyć wypełnioną Ankietę osobową kandydata na studia podyplomowe (dostępną w Biurze Rekrutacji, w dziekanacie lub do pobrania na dole strony).
  • Ankietę należy wypełniać czytelnie, najlepiej WIELKIMI literami.
  • Semestr zimowy rozpoczyna się w październiku, semestr letni – w lutym.
  • Należy zapoznać się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych RODO, która stanowi integralną część ankiety osobowej kandydata na studia podyplomowe (w tym samym pliku PDF, dwie ostatnie strony), z tym że samej klauzuli RODO nie dostarczamy
 5. Wpłata wpisowego (nr rachunku bankowego niżej)
  • Należy dostarczyć dowód wpłaty wpisowego. Wysokość wpisowego (wraz z opłatami za studia podyplomowe) podawana jest w opisie każdego ze studiów podyplomowych.

Dokumenty, które będziecie Państwo musieli podpisać w chwili rozpoczęcia studiów podyplomowych:

 1. Oświadczenie o zapoznaniu się z opłatami za studia podyplomowe (czesnego)
  • Opłaty są znane słuchaczowi i niezmienne w trakcie trwania studiów podyplomowych.
  • Wykaz opłat umieszczony jest w Biuletynie Informacji Publicznej GSW.
  • Oświadczenie to zastępuje umowę o odpłatności za studia podyplomowe (umowy zawarte z dotychczasowymi słuchaczami pozostają w mocy).

Jeżeli obecnie nie posiadasz wszystkich wymaganych dokumentów, możesz złożyć tylko wybrane, jednak pozostałe muszą być dostarczone przed rozpoczęciem studiów podyplomowych. Późniejsze dostarczenie części dokumentów należy indywidualnie uzgodnić z pracownikiem przyjmującym od Ciebie dokumenty.

Jednorazowe wpisowe

Uczelnia, na etapie rekrutacji, pobiera jednorazową i bezzwrotną opłatę wpisowego w wysokości:

 • 70 zł od absolwentów GSW
  (również absolwentów posiadających dyplom wydany przez Uczelnię pod poprzednią nazwą: Gdańska Wyższa Szkoła Administracji oraz absolwentów Mazurskiej Szkoły Wyższej w Ełku)
 • 100 zł od pozostałych osób.

Rachunek bankowy GSW

Opłaty czesnego uiszczać należy na rachunek bankowy:
Gdańska Szkoła Wyższa
80-875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B
33 1440 1345 0000 0000 0219 6198

Uwagi

Studenci: w tytule płatności należy podawać numer albumu (po jego nadaniu).
Słuchacze studiów podyplomowych: w tytule płatności należy podawać: numer słuchacza, nazwę studiów podyplomowych oraz nazwisko słuchacza.
Uczestnicy szkoleń: w tytule płatności należy podawać: nazwisko słuchacza oraz tytuł szkolenia.
Podanie powyższych informacji umożliwi szybkie i prawidłowe zaksięgowanie wpłaty.

  Materiały rekrutacyjne: informatory, ulotki dla kandydatów itp. do pobrania na oddzielnej stronie